Podmínky nákupu

Zásady ochrany osobních údajů
Informace o nákupu
Zásady ochrany osobních údajů
1. PRAVIDLA


Poslední aktualizace: 07.01.2022


Zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu (dále jen „PRAVIDLA“) mají informativní charakter, což znamená, že pro zákazníky internetového obchodu nevytváří žádné povinnosti (nejsou smlouvou ani nařízením).

Informace obsažené v těchto zásadách mají obecný charakter. Podrobné informace o zpracování osobních údajů shromážděných během shromažďování údajů jsou k dispozici v informační doložce na viditelném a snadno přístupném místě. Týká se to zejména účelů a právního základu zpracování osobních údajů, doby jejich uchovávání a příjemců, kterým se údaje přenášejí.

Všechna slova, pojmy a zkratky s velkým začátečním písmenem (např. prodávající, webový obchod, elektronická služba), které se vyskytují na této stránce, mají význam uvedený v pravidlech webového obchodu, která jsou k dispozici na webovém obchodě vitamin360.com.V případě jakýchkoli pochybností nebo nesouladu mezi zásadami a individuálním souhlasem správce údajů vždy určí rozsah činností na základě dobrovolného souhlasu nebo zákona. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Zásadami a informačními doložkami, které poskytuje Provozovatel při shromažďování osobních údajů (obvykle formuláře internetového obchodu a informace, které mají zákazníci dodržovat, jak je uvedeno ve výše uvedených informačních doložkách), mají přednost ustanovení informační doložky.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce shromážděných osobních údajů: 

 • prostřednictvím webového obchodu (včetně používání souborů cookie nebo podobných technologií) nebo jiných komunikačních kanálů se zákazníkem,
 • prostřednictvím aktivit zákazníka na internetu. 

Vitamin360 a.s. (sídlo společnosti: Průmyslová 6734 Dunajská Streda 929 01, Slovensko) IČO: 44 189 923, DIČ: SK 2022616068; e-mailová adresa: info@vitamin360.com; telefonní číslo: +421 917 526 010;. - bez příplatku - dle ceníku příslušných provozovatelů) (dále jen "správce údajů" nebo prodávající. Na základě Vašeho dalšího souhlasu uděleného prostřednictvím souborů cookie-s nebo jiných podobných technologií mohou Vaše údaje zpracovávat i naši obchodní partneři uvedení v části 15) níže.

3. Péče o údaje

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (EU. L Sbírka zákonů č. 119, bod 1) (dále také: "GDPR") a dalšími aktuálně platnými předpisy , t. j. po celou dobu zpracování údajů, právními ustanoveními o ochraně osobních údajů. Osobními údajmi se rozumějí informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen: "osobní údaje"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, internetový identifikátor nebo jeden či více specifických faktorů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby.  

Správce údajů věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů subjektů údajů a zejména zajišťuje, aby údaje, které shromažďuje, byly:

 • zpracovány zákonně, spravedlivě a transparentně pro dotyčnou osobu,
 • shromážděné pouze pro konkrétní, výslovně uvedené a legitimne účely a nezpracovaly se způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
 • uchovávaly se ve formě, která umožňuje identifikaci dotčených osob, ne déle, než je nezbytné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají,
 • zpracovány takovým způsobem, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to použitím vhodných technických nebo organizačních opatření. Jak jsme si již v úvodu vysvětlovali, správce údajů s cílem chránit soukromí uživatelů chrání nejen uživatele, kteří navštíví webovou stránku, ale i osoby, které poskytly své osobní údaje správci údajů prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, tj.:
 • na webové stránce https://www.facebook.com nebo na jakékoli jiné webové stránce (včetně subdomén, mezinárodních verzí, widgetů a mobilních verzí) nesoucí značku Facebook nebo přidruženou značku, jejíž princip fungování je zpřístupněn zejména na adrese https:// www.facebook.com/legal/terms, poskytované společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited (dále také jako "služba Facebook"), včetně funkce Facebook Leading Ads, která provádí přímý marketing vlastních produktů nebo služeb Provozovatele. Pravidla ochrany a používání osobních údajů v souvislosti se službou Facebook jsou k dispozici mimo jiné na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Správce nemá kontrolu nad právním obsahem webové stránky Facebook ani nad osobními údaji, které se na ní zpracovávají.
 • Správce dat webu Facebook nekontroluje obsah webu, včetně zásad ochrany osobních údajů správce údajů webu Facebook.
4. Účel zpracování údajů

Účel a rozsah údajů zpracovávaných Správcem vyplývá vždy ze souhlasu Zákazníka nebo ze zákona a je blíže specifikován v důsledku úkonů provedených Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo v jiných komunikačních kanálech se Zákazníkem. Například: Osobní údaje Zákazníka mohou být zpracovány za účelem poskytnutí, prezentace nebo poskytnutí specializovaných nabídek a akcí, co nejvíce přizpůsobených jeho preferencím (které mohou mít na něj významný vliv), jen pokud Zákazník udělil souhlas (nejsou dostupné osobám, které takový souhlas neudělily ); 

Možné účely zpracování osobních údajů zákazníka Správcem jsou zejména:

a) uzavření a plnění kupní smlouvy o poskytování služeb (Konto), nebo provedení úkonů na žádost budoucího zákazníka před jejím uzavřením (Vaše údaje zpracováváme pro účely vedení Konta, abyste si mohli využívat výhod, které nabízíme, například zadávání objednávek bez nutnosti vyplňovat pokaždé formuláře, přístup k historii Vašich nákupů, správa Vašich souhlasů ve službě atd. a umožnění využívání dalších služeb dostupných na naší webové stránce);

b) uzavření a realizace kupní nebo rezervační smlouvy, případně provedení úkonů na žádost budoucího zákazníka před jejím uzavřením. potřeby Vás v této věci kontaktovat);

c) přijímání a vyřizování reklamací;

d) uskutečnění soutěže, zejména výběr vítězů soutěže a předání cen;

e) prezentování reklam, nabídek nebo akcí (slev) týkajících se produktů nebo služeb Správce a jeho partnerů (aktuální seznam je k dispozici v Internetovém obchodě) určených pro všechny příjemce, zejména pro účely realizace smlouvy o poskytování Newsletteru;

f) vyhodnocování a analýza aktivit a informací o zákaznících, a to iv rámci automatizovaného zpracování Osobních údajů (profilování), za účelem prezentace všeobecných reklam, nabídek nebo akcí (slev), týkajících se produktů nebo služeb Správce a jeho partnerů, a to způsobem přizpůsobeným zájmům klienta (avšak bez toho, aby byly významně ovlivněny jeho/její rozhodnutí), zejména pro účely realizace smlouvy o poskytování Newsletteru, a tržní a statistické analýzy;

g) uplatnění nároků a obranu proti nárokům, včetně třetích stran - pokud využíváte většiny funkcí Internetového obchodu a Aplikace;

h) plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů; daňových a účetních předpisů, zejména v případě úplatných smluv;

i) vedení korespondence s klienty včetně poskytování odpovědí na zprávy klientů.

 

V případě zletilého klienta mohou být s jeho dodatečným souhlasem zpracovávány osobní údaje i za účelem prezentace, vytváření, udělování a realizace specializovaných reklam, nabídek nebo akcí (slev) na produkty nebo služby klienta a jeho partnerů, co nejvíce přizpůsobených jeho preferencím (profilování), a to v důsledku automatizovaného rozhodování, které může vyvolat právní účinky nebo mít na něj podstatný vliv, například prostřednictvím krátkodobé slevy na konkrétní produkt, který byl v našem obchodě teprve nedávno přezkoumán ( tato možnost není dostupná pro osoby, které nejsou zletilé nebo které jsou plnoleté, ale nedali k tomu souhlas).

5. Rozsah informací

Správce může zpracovávat zejména tyto osobní údaje zákazníka: 

a) prostřednictvím Internetového obchodu nebo Aplikace:

 • Osobní údaje poskytnuté ve formuláři při registraci Účtu, zadávání objednávek nebo uskutečnění Rezervace v Internetovém obchodě (zejména: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, adresa [ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, stát) ], adresa bydliště/podnikání/sídla [liší-li se od adresy doručení], číslo bankovního účtu a v případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, navíc název společnosti a daňové identifikační číslo [DIČ]) a další údaje získané při používání Internetového obchodu;
 • Osobní údaje poskytnuté pro účely používání newsletteru, poskytnuté při použití kontaktního formuláře nebo poskytnuté při podávání stížnosti;
 • Osobní údaje poskytnuté pro účely účasti v soutěžích;
 • jiné údaje, zejména získané na základě aktivity zákazníka na internetu, které patří společnosti Vitamin360 a.s., včetně údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu, aplikace nebo jiných komunikačních kanálů se zákazníkem s použitím souborů cookie a podobných technologií,

b) Uživatel doplní údaje uvedené ve formuláři Facebook Lead Ads a poskytne Správci osobní údaje uvedené ve formuláři, které mohou obsahovat zejména: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo;

c) Doplnění údajů obsažených v aplikačních formulářích umožňujících Správci realizovat reklamní kampaně/soutěže na Webové stránce Facebook, Uživatel poskytne Správci osobní údaje uvedené ve formuláři, kterými jsou zejména: jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

6. Poskytování údajů

Poskytnutí osobních údajů zákazníkům v internetovém obchodě je dobrovolné, ale je však nezbytné pro využívání některých funkcí našeho obchodu, například pro zadání a vyřízení objednávky zákazníkem (uzavření a plnění kupní smlouvy), registraci účtu nebo uskutečnění rezervace (uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb) , přihlášení se k odběru novinek nebo používání našich formulářů. 

Rozsah údajů potřebných k uzavření příslušné smlouvy je vždy uveden v Internetovém obchodě, (údaje, jejichž použití je nezbytné k uzavření smlouvy/využití určité funkcionality, označujeme v rámci jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem nebo v Pravidlech. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů může být nemožnost efektivně provádět výše uvedené činnosti.

7. Právní základ

Základem zpracování osobních údajů zákazníka je především potřeba plnění smlouvy, jíž je zákazník smluvní stranou, nebo potřeba provést úkony na jeho žádost před jejím uzavřením (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). To se týká zejména Osobních údajů poskytnutých ve formě při registraci Účtu, zadávání Objednávek a uzavírání Kupní smlouvy nebo při Rezervaci v Internetovém obchodě. jakož i při přihlášení se k odběru novinek. I v případě Osobních údajů, které nám byly poskytnuty v souvislosti s reklamací Zákazníka, je právním základem jejich zpracování nutnost plnění/obsluhy smlouvy o prodeji reklamovaného zboží.


V případě operací zpracování údajů pro výše uvedené marketingové účely, s výjimkou těch, které jsou realizovány v rámci newsletteru, který funguje na základě předpisů, je základem takového zpracování plnění cílů vyplývajících z legitimních zájmů, které sleduje Správce nebo jeho partneři (čl. f) RODO) GDPR), přičemž v tomto případě se partneři nepodílejí na zpracování osobních údajů Klienta. Na druhé straně rozsah, ve kterém mohou mít partneři Správce přístup k těmto informacím - zákonným základům takového zpracování je dobrovolný souhlas Klienta (čl. 6 odst. 1 písm. f)RODO).


Na druhé straně prezentace, tvorba, udělování a realizace reklam, nabídek nebo akcí (slev), které jsou založeny pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, co nejvíce přizpůsobeného preferencím Klienta, které mohou významně ovlivnit spotřebitelské rozhodnutí Klienta, jsou založeny na dobrovolném souhlasu Klienta (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO)(čl. 22 odst. 2 písm. C). Toto se však vztahuje pouze na vyspělé Klienty.

Pro jiné (další) účely mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány na základě: 


a) dobrovolně vyjádřených souhlasů - například osob, které se zapojují do soutěží, osob, které používají kontaktní formuláře (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

b) platných právních předpisů, když je zpracování nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Správce, např. když na základě daňových předpisů nebo účetních předpisů Správce vypořádá uzavřené kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

c) nezbytné pro jiné než výše uvedené účely vyplývající z oprávněných zájmů, které sleduje Správce nebo třetí strana, zejména pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků, tržní a statistické analýzy (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

8. PROFILOVÁNÍ

S cílem prezentovat všeobecné reklamy, nabídky nebo propagační akce (slevy) všem zákazníkům může správce údajů zkoumat preference zákazníka, například jak často navštěvuje internetový obchod, přizpůsobené konkrétnímu zákazníkovi. Tato zásada umožní lépe pochopit očekávání zákazníka a splnit jeho potřeby, ale výrazně neovlivní jeho rozhodnutí. Jelikož správce údajů používá pokročilé technologie, uvedené činnosti se často provádějí automatizovaně. Výsledkem je, že odeslaný obsah bude aktuální a snadno dostupný pro zákazníka.

 

V případě zletilých Zákazníků se analýza zájmů nebo preferencí používá také k automatickému vytváření nebo implementaci personalizovaných reklam, nabídek nebo propagačních akcí (slev), které mohou vyvolat nebo mít podobný právní účinek, a tím potenciálně omezit přístup k jiným Zákazníkům (tato možnost není k dispozici pro Zákazníky, kteří nejsou plnoletí a nedali Provozovateli údajů souhlas na takové činnosti). Tato činnost se liší od "profilování" v obecném smyslu, protože je zaměřena výlučně na ovlivňování spotřebitelských rozhodnutí, například na předkládání individuálních nabídek na omezené časové období na základě Vašich předchozích nákupů a způsobů používání internetu. Tyto nabídky nejsou dostupné pro ostatní zákazníky. Čím častěji zákazníci využívají služby správce údajů a nakupují jeho produkty, tím lepší propagační akce a překvapení pro ně lze připravit.

 

Správce může také zpracovávat informace o preferencích Zákazníka, které mohou mít někdy formu osobních údajů a které Zákazník dobrovolně poskytl Správci prostřednictvím funkcí Aplikace, včetně omezení prezentovaných Produktů nebo Akce na konkrétní balení (např. 90 kapslí) nebo na konkrétní kategorie (např. Pánské/ Dámské/Dětské produkty).

9. PŘENOS ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem údajů jsou zejména služby, které zákazník využívá.

Rozsah příjemců osobních údajů vyplývá ze souhlasu zákazníka nebo ze zákona a je upřesněn v důsledku činností, které zákazník provede ve webovém obchodě nebo v aplikaci.

 

Na zpracování osobních údajů se mohou v omezeném rozsahu podílet partneři Provozovatele, zejména ti, kteří technicky pomáhají při efektivním provozování Internetového obchodu, resp. Aplikace, včetně komunikace s našimi klienty (např. pomáhají nám při zasílání e-mailů a v případě reklamních aktivit i při marketingových kampaních), poskytovatelé hostingových služeb nebo telefonických a IT služeb, dopravci nebo zprostředkovatelé realizující objednávky, subjekty realizující elektronické platby nebo platby platební kartou v Internetovém obchodě, společnosti zajišťující servis softwaru, podporující Provozovatele při marketingových kampaních, jakož i poskytovatel právních a poradenských služeb.

 

V rámci svých marketingových (reklamních) aktivit správce údajů využívá služeb třetích stran, které ve webovém obchodě používají soubory cookie. Oblast působnosti těchto subjektů je podrobně popsána v následujících částech této politiky.

10. PŘENOS ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ (MIMO EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU)

Nástroje, které Provozovatel používá k podpoře svých současných činností, jako například nástroje poskytované společností Google Osobní údaje zákazníků, mohou být přeneseny do země mimo Evropský hospodářský prostor, zejména do Spojených států amerických, nebo do jiné země, ve které si organizace spolupracující s Provozovatelem ponechá prostředky na zpracování osobních údajů ve spolupráci s Provozovatelem.


Provozovatel zajistí přiměřenou bezpečnost osobních údajů uplatňováním standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí a smluv o přenosu údajů, které splňují požadavky GDPR.

 

V případě údajů přenášených z Evropy do USA mohou některé organizace se sídlem v USA poskytovat přiměřenou úroveň ochrany údajů podle štítu na ochranu soukromí (více informací naleznete na stránce https://www.privacyshield.gov/).

Zákazník má právo získat kopii osobních údajů přenesených do třetí země, o kterou může požádat tak, že nás kontaktuje.

11. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Každý zákazník má právo na:

 

 • Podání stížnosti příslušnému orgánu;
 • Vyžádání informace o rozsahu osobních údajů zpracovávaných provozovatelem;
 • Získání informace o osobních údajích zpracovávaných provozovatelem; právo na požadování získat informace o osobních údajích zpracovávaných provozovatelem; právo na požadování získat informace o zpracování osobních údajů, které se ho týkají; právo na požadování získat informace o osobních údajích zpracovávaných provozovatelem; právo na požadování svých osobních údajů zpracovávaných provozovatelem jinému provozovateli, například za předpokladu, že se tyto údaje zpracovávají automatizovanými prostředky a zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě;
 • přístup ke svým osobním údajům (včetně například informačního sdělení o zpracování vašich osobních údajů) a v této souvislosti požadování o kopii svých údajů;
 • požadování o opravu, vymazání nebo omezení zpracovávaných údajů (například pokud jsou osobní údaje nesprávné), požadování o vymazání zpracovávaných osobních údajů (např. v případě nezákonného zpracování);
 • odvolaně souhlasu udělené Správci kdykoli. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování, které provozovatel provedl na základě souhlasu před jeho odvoláním;
 • namítnutí proti zpracování pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Provozovatel nebo třetí strana, zejména proti zpracování pro marketingové účely včetně profilování (pokud neexistují jiné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Zákazníků).
12. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje se mohou uchovávat po dobu používání webové stránky (ale mohou být vymazány tři roky po poslední aktivitě zákazníka v rámci internetového obchodu). Na marketingové aktivity, pokud zákazník nevznese námitku údaje týkají souborů cookie a podobných technologií, v závislosti na technických problémech a na tom, zda byly tyto soubory vymazány v nastaveních prohlížeče/zařízení (i když vymazání souborů není vždy totéž jako vymazání osobních údajů získaných prostřednictvím těchto souborů, proto je možné vznést námitku).

Pokud zpracování osobních údajů podléhá souhlasu zákazníka, osobní údaje mohou být zpracovávány až do odvolání souhlasu.

 

V každém případě:


a) (např. účetní nebo daňové předpisy) bude Správci ukládat povinnost je zpracovávat;

b) Osobní údaje budeme uchovávat déle v případě, kdy by Klient měl vůči Správci jakékoli nároky, a to za účelem uplatnění nároků Správce, případně uplatnění nebo obrany proti nárokům třetích osob, během promlčecí doby stanovené právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

 

V závislosti na rozsahu Osobních údajů a účelu jejich zpracování mohou být uchovávány po různou dobu.

V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání Osobních údajů.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH INFORMACÍ

Správce údajů má technickou možnost komunikovat se zákazníkem na dálku (např. e-mailem).

Obchodní informace týkající se správce údajů nebo jeho spolupracujících subjektů (včetně členů skupiny vitamin360.com) mohou být zasílány pouze na základě souhlasu zákazníka, včetně souhlasu s pravidly služby zasílání novinek.

14. SOUBORY COOKIES

1. K čemu se vztahují soubory cookie?

Jelikož soubory cookies (nebo funkce podobné souborům cookie) používané správcem údajů shromažďují informace o všech návštěvnících webu včetně aplikace, následující ustanovení těchto zásad se vztahují na všechny osoby, které používají web, bez ohledu na to, zda zůstávají zákazníky (zadávají objednávky, rezervují produkty nebo si vedou účet) (dále jen "návštěvníci").

2. Jaké technologie používáme?

 

Webový obchod používá technologii, která má přístup k Vašemu počítači nebo jiným zařízením připojeným k síti (zejména prostřednictvím souborů cookie nebo souvisejících řešení), aby Vám poskytl maximální komfort při používání webového obchodu, sloužil ke statistickým účelům a přizpůsobil prezentovaný reklamní obsah, partnery správce údajů a inzerenty zájmem návštěvníka. Při návštěvě internetového obchodu se mohou automaticky shromažďovat údaje týkající se online aktivity návštěvníka.

Jelikož správce může používat i řešení s podobnými funkcemi jako soubory cookies, následující ustanovení těchto zásad se přiměřeně vztahují i ​​na tyto technologie.


3. Co jsou to „cookies“?


Soubor cookie je malá textová informace odeslaná serverem a uložená na straně zařízení návštěvníka (obvykle na pevném disku počítače nebo mobilního zařízení), která pomáhá webové stránce přizpůsobit se návykům návštěvníka a sbírat statistiky o webu (např. které stránky návštěvník navštívil, které položky si stáhl), název domény poskytovatele internetových služeb nebo zemi původu návštěvníka. Shromažďují soubory cookies osobní údaje zákazníků?

Když návštěvník používá internetový obchod, soubory cookies se používají k identifikaci prohlížeče nebo zařízení - soubory cookies mohou shromažďovat jakékoli informace, které obvykle nejsou osobními údaji (neumožňují identifikaci návštěvníka). Některé informace však mohou být spojeny s jednotlivci v závislosti na jejich obsahu a použití, například propojením určitého chování s návštěvníkem - například propojením s údaji poskytnutými během registrace účtu v internetovém obchodě. Tyto informace se považují za osobní údaje. Informace shromážděné pomocí souborů cookies, které mohou být spojeny s jednotlivcem, se řídí pravidly o osobních údajích uvedenými v těchto zásadách, zejména pokud jde o práva dotyčné osoby. Informace o informacích shromážděných prostřednictvím souborů cookies jsou mimo jiné k dispozici také v obsahu informační doložky, která je viditelná a snadno přístupná během první návštěvy webové stránky.

 

4. Shromažďují "cookies" vaše osobní údaje?

V případě, že návštěvník používá internetový obchod, soubory "cookie" se používají k identifikaci jeho prohlížeče nebo zařízení - mohou shromažďovat všechny druhy informací, které zpravidla nepředstavují osobní údaje (neumožňují identifikaci návštěvníka). Některé informace však v závislosti na jejich obsahu a použití mohou být spojeny s konkrétní osobou - přiřazením určitého chování ke konkrétnímu Návštěvníkovi. propojením s údaji poskytnutými při registraci Účtu v Internetovém obchodě - a tím lze považovat za osobní údaje.Ve vztahu k informacím shromážděným prostřednictvím souborů cookie, které mohou být spojeny s konkrétní osobou, se použijí ustanovení Zásad týkající se osobních údajů, zejména pokud jde o práva dotyčné osoby. Informace o informacích shromážděných prostřednictvím souborů cookie jsou mimo jiné zpřístupněny také v obsahu informační doložky umístěné na viditelném a snadno přístupném místě během první návštěvy internetového obchodu.

 

5. Na jakém právním základě můžeme používat "cookies"?

Soubory cookie se používají k získávání a ukládání informací na základě souhlasu návštěvníka. Webové prohlížeče nebo software nainstalovaný v počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti umožňují výchozí ukládání souborů cookie do těchto zařízení, a tím shromažďují informace o návštěvnících. Svůj souhlas s používáním technologie cookies (včetně používání údajů třetími stranami) můžete kdykoli změnit nebo odvolat (což však může mít za následek, že některé prvky webu nebudou fungovat správně) pomocí nastavení ochrany osobních údajů, která jsou k dispozici v nastavení vašeho webového prohlížeče nebo na stránce Nastavení ochrany osobních údajů webu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování, které se provádělo na základě souhlasu před jeho odvoláním (podrobný popis odvolání souhlasu naleznete v následujících částech těchto zásad). Zpracování takto získaných údajů je založeno na oprávněném zájmu Provozovatele údajů - Provozovatel údajů chce poskytovat co nejkvalitnější a nejpersonalizovaný obsah Návštěvníkům v rámci svých vlastních marketingových aktivit nebo v případě partnerů, kteří se nepodílejí na zpracování osobních údajů Zákazníka, nebo v rámci marketingových aktivit souvisejících s produkty a službami svých partnerů. Partneři správce údajů mohou mít přístup k osobním údajům subjektu údajů pouze se souhlasem subjektu údajů.

 

6. K čemu se používají soubory cookie-s?

Soubory cookie-s se používají především k usnadnění používání webové stránky, například tím, že si "zapamatují" informace, aby je návštěvník nemusel pokaždé zadávat znovu, ak přizpůsobení obsahu včetně reklamy individuálním potřebám. Soubory cookie se používají také ke zlepšení použitelnosti a personalizace webového obchodu včetně prezentace, vytváření, udělování a realizace reklam, nabídek nebo propagačních akcí (slev), které jsou relevantní pro zájmy konkrétního návštěvníka (platí pouze v případě, je-li návštěvník zletilý a dá na to souhlas).Pomocí technologie cookies ve webovém obchodě se správce údajů může dozvědět o preferencích návštěvníka – například analýzou toho, jak často návštěvník navštěvuje webový obchod. Analýza online chování nám pomáhá pochopit zvyky a očekávání návštěvníků a přizpůsobit se jejich potřebám a zájmům. Díky této technologii můžeme zobrazovat reklamy přizpůsobené potřebám a zájmům návštěvníků (například na základě nedávného prohlížení v kategorii „vitamíny“) a nabízet lepší propagační akce a překvapení dospělým osobám, které s tím souhlasí.Prostřednictvím souborů cookie správce údajů používá také technologii, která umožňuje doručování reklam návštěvníkům, kteří navštívili webové sídlo prostřednictvím svých webových stránek.

 

7. Může zákazník namítat proti používání informací získaných ze souborů cookie?

Návštěvník může namítat proti činnostem správce pro výše uvedené účely. Pokud návštěvník souhlasí se zasíláním reklam, nabídek nebo propagačních akcí (prodej) přizpůsobených jeho preferencím, souhlas může kdykoli odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

 

8. Jaké "cookies" používáme a jsou škodlivé?

Soubory "cookie" používané v internetovém obchodě nejsou škodlivé pro návštěvníka ani pro jím používaný počítač/koncové zařízení, proto je nedoporučujeme používat v prohlížečích. Internetový obchod používá dva typy souborů cookie: soubory cookie relace, které zůstávají uloženy v počítači nebo mobilním zařízení návštěvníka, dokud se neodhlásí z webové stránky nebo nevypne software (webový prohlížeč), a trvalé, které zůstávají v zařízení návštěvníka po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je ručně neodstraní ve webovém prohlížeči.

 

9. Jak dlouho se budou uchovávat informace shromážděné pomocí souborů cookie?

V závislosti především na účelu a právním základu zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů "cookie" mohou být tyto údaje uchovávány po určitou dobu uvedenou v bodě 13. těchto zásad.Osobní údaje získané ze souborů cookie návštěvníka, který není zákazníkem, budeme uchovávat, dokud návštěvník nevznese námitku. Provozovatel údajů může vymazat osobní údaje, pokud se nepoužívají pro marketingové účely po dobu 3 let, pokud zákon nevyžaduje, aby provozovatel údajů zpracovával osobní údaje i po uplynutí této doby.

 

Část Osobních údajů může být uchovávána delší období, než je stanoveno zákonem, zejména Občanským zákoníkem, v případě, že Návštěvník má vůči Provozovateli jakýkoli nárok, nebo aby Provozovatel mohl uplatnit své nároky nebo se bránit proti nárokům třetích stran.V případě nesouhlasu má přednost pravidlo, které umožňuje delší dobu uchovávání osobních údajů.

15. Kontaktujte nás

Správce údajů můžete kdykoli kontaktovat zasláním poštovní zprávy, e-mailu nebo telefonicky na telefonní číslo uvedené na začátku těchto zásad nebo na webovou stránku Facebooku.S cílem poskytnout co nejlepší a nejrychlejší odpověď a pro statistické účely vede správce záznamy o poptávkách v souvislosti s postupy vyřizování stížností a dožádání týkajících se úředních zásahů do uvedeného konta. Adresy a údaje získané s tímto způsobem nesmí být použity k jiné komunikaci než k realizaci aplikace.

 

V případě kontaktu se Správcem za účelem provedení konkrétních úkonů (např. podání stížnosti prostřednictvím formuláře) může Správce opětovně požádat osobu o poskytnutí údajů včetně osobních údajů. v podobě jména, příjmení, e-mailové adresy apod., aby potvrdil její totožnost a umožnil opětovný kontakt v dané problematice aby uměl provést požadovaný úkon. Poskytnutí těchto údajů nejsou povinné, ale mohou být nezbytné k provedení činností nebo získání informací, které danou osobu zajímají.

16. Ochrana údajů

Provozovatel s ohledem na úroveň technických znalostí, náklady na realizaci a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i na riziko porušení práv nebo svobod jiných osob a závažnost hrozby uplatňuje přiměřené technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, zejména na zabránění tomu, aby se údaje dostaly do rukou neoprávněných osob nebo aby se zpracovávaly, měnily, ztrácely, poškozovaly nebo ničily v rozporu s platnými právními předpisy. Poskytování informací o technických a organizačních opatřeních zavedených k ochraně externího zpracování může narušit jejich účinnost, a tím ohrozit přiměřenou ochranu osobních údajů.

 

Správce údajů používá mimo jiných technických opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům přenášeným elektronickými prostředky a jejich změně:

 • Ochrana souboru dat před neoprávněným přístupem.
 • Certifikát SSL na stránkách webového obchodu, na kterých se poskytují osobní údaje.
 • Šifrování údajů, které jsou potřebné k tomu, aby někdo mohl používat funkce webového obchodu.
 • Přístup k účtu je možný pouze po individuálním přihlášení a zadání hesla.
17. Odkazy na jiné webové stránky

Webový obchod může obsahovat odkazy na jiné stránky. Správce údajů doporučuje svým zákazníkům, aby si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů používané na jiných webových stránkách. Tyto zásady se vztahují pouze na činnosti správce údajů.

18. Změna politiky a doplnění pravidel

Správce může změnit tyto zásady mimo jiné v následujících případech:

 • Změny závazných předpisů, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, telekomunikačního práva, služeb poskytovaných elektronicky a úpravy práv spotřebitelů, které mají vliv na práva a povinnosti Provozovatele nebo práva a povinnosti dotčené osoby;
 • Vývoj funkcionality nebo Elektronických služeb diktovaný pokrokem internetových technologií včetně aplikace/implementace nových technologických nebo technických řešení, která mají vliv na rozsah těchto Zásad.


Informaci o změnách Zásad Správce umísťuje vždy jako součást Internetového obchodu a v Aplikaci. Při každé změně se objeví nová verze Zásad s novým datem.

Informace o nákupu
1. PŘÍRUČKA K WEBOVÉMU OBCHODU

Poslední aktualizace: 28.06.2024.

Následující informace Vám pomohou zjistit, jak funguje náš online obchod. Vysvětlíme Vám nejběžnější funkce a možnosti a odpovíme na všechny Vaše dotazy. Máte-li jakékoli další dotazy, chyby nebo připomínky týkající se našeho internetového obchodu, kontaktujte nás na jednom z kontaktních čísel naší zákaznické podpory a naši pracovníci Vám rádi pomohou.


V případě technických otázek nebo objednávky volejte na uvedené číslo:

+36 70 627 6030

Nebo nám pošlete e-mail:

info@vitamin360.com

 

2. UŽIVATELSKÉ KONTO

2.1. VYTVOŘTE SI KONTO


Vytvoření účtu na stránce vitamin360.com je snadné. Klepněte na svou e-mailovou adresu nebo klikněte na "zaregistrovat se nebo přihlásit" nebo klikněte na "zaregistrovat se nyní".
 

 

2.2. VÝHODY ÚČTU


Proč se vyplatí registrace do online obchodu? Protože si můžete přizpůsobit svůj účet. Zpříjemněte si nakupování a využijte všech skvělých funkcí zabudovaných v online obchodě:

Novinky a speciální nabídky


Zaregistrujte se a dostávejte e-maily o novinkách, speciálních nabídkách, akcích, kupónech a upozorněních na nové produkty.
 

Věrnostní body


Za každý nákup produktu za plnou cenu Vám na konto připíšeme věrnostní body, které můžete využít při příští objednávce během 1 roku. Uplatněte všechny body spolu nebo je uplatněte na dopravu zdarma.
 

Rychlejší nakupování


Uložte si fakturační a dodací údaje, abyste si mohli rychleji a jednodušeji koupit své oblíbené produkty. Užijte si bezproblémové nakupování!
 

Historie objednávek


Získejte důležité informace o svých objednávkách a sledujte je až do jejich doručení. Klepněte na ikonu zeleného mužíka vpravo nahoře a potom klepněte na Objednávky.
 

Přidejte si produkty do oblíbených


Našli jste produkt, který se Vám líbí, a chcete jej později nalézt jedním kliknutím? Do oblíbených položek jej přidáte kliknutím na ikonu ve tvaru srdce na kartě s údaji o výrobku nebo na kartě výrobku. Klepněte na ikonu zeleného mužíka v pravém horním rohu a potom klepněte na položku Oblíbené.
 

Uložení filtrů produktů


Užitečná funkce, která umožňuje registrovaným a přihlášeným uživatelům uložit dříve zadané filtry produktů, aby je bylo možné kdykoli v budoucnu opět zobrazit jediným kliknutím. Klepněte na ikonu zeleného mužíka vpravo nahoře a poté na položku Uložené filtry.
 

Vyberte si dárek


Při překročení určitých finančních hodnot se na stránce nákupního košíku automaticky zobrazí volitelné dárky. Čím vyšší hodnota objednávky, tím větší výběr dárků.

2.3. ÚPRAVA KONTA


Údaje o svém účtu můžete kdykoli jednoduše změnit. Chcete-li změnit své osobní údaje, klepněte na ikonu zeleného mužíka vpravo nahoře a potom klepněte na Upravit data. Pokud jste zapomněli své heslo, klikněte na ikonu zeleného mužíka vpravo nahoře a potom klikněte na položku "Zapomněl jsem heslo" pod černým tlačítkem "Enter".
 

 

2.4 MUSÍM SI NA NAKUPOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNCE VYTVOŘIT KONTO?


Na nákup produktů si můžete vytvořit účet, ale pokud nechcete, nemusíte. Můžete si prohlížet, procházet stránky a zadávat objednávky bez registrace.
 

 

2.5. ZMĚNIL JSEM SI ADRESU A E-MAILOVOU ADRESU. JAK MOHU ZMĚNIT ÚDAJE O SVÉM ÚČTU?


Po přihlášení pomocí e-mailové adresy a hesla můžete změnit údaje o svém účtu včetně fakturační a dodací adresy, e-mailové adresy a hesla. Chcete-li změnit údaje o svém účtu, klepněte na ikonu zeleného mužíka v pravém horním rohu a potom klepněte na položku Změnit data.
 

 

2.6. ZAPOMNĚL JSEM HESLO. CO MÁM DĚLAT?


Pokud jste zapomněli své heslo, klikněte na ikonu zeleného mužíka v pravém horním rohu a potom klikněte na položku "Zapomněl jsem heslo" pod černým tlačítkem "Přihlásit se". V zobrazeném vyskakovacím okně zadejte e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci na stránce, a potom klikněte na tlačítko "Vyžádat heslo". Postupujte podle pokynů, dokud neobdržíte nové heslo e-mailem. Máte otázku? Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@vitamin360.com.
 

 

2.7. JAK SE MOHU ODHLÁSIT ZE SVÉHO ÚČTU?

Pokud surfujete na internetu na veřejném místě, odhlaste se ze svého účtu dříve, než opustíte počítač. Navigační lišta v pravém horním rohu vám umožní snadno zjistit, zda jste odhlášeni. POKUD JSTE PŘIHLÁŠENÍ:Klepněte na ikonu zeleného mužíka v pravém horním rohu a potom klepněte na položku "Odhlásit se".3. VÝROBKY

3.1. JAK MOHU NA STRÁNCE VYHLEDÁVAT PRODUKTY?


Na stránce vitamin360.com můžete produkty vyhledávat dvěma způsoby: podle klíčového slova nebo pomocí odkazů v hlavním menu v horní části stránky. Bez ohledu na to, kterou možnost si vyberete, budete mít k dispozici spoustu možností, abyste našli to, co hledáte.
 

VYHLEDÁVÁNÍ PODLE KLÍČOVÉHO SLOVA


Vyhledávat můžete podle klíčových slov tak, že do vyhledávacího pole v horní části stránky zadáte výrazy, které chcete vyhledat. Například napište do vyhledávače: "multivitamin" a zobrazí se výsledky vyhledávání. Vyhledávání můžete zúžit výběrem značky nebo ceny ve filtru produktů. Systém se vám pokusí poskytnout co nejpřesnější výsledky pro vaše klíčové slovo a zobrazí doporučené produkty, kategorie a související podstránky (např. článek na blogu).
 

TIPY PRO VYHLEDÁVÁNÍ


Několik tipů, které vám pomohou upřesnit vyhledávání a najít to, co hledáte:
 

 • Zkontrolujte, zda jste název výrobku nebo hledaný výraz zadali správně; nesprávně zadané výrazy se neshodují nebo se omezí.
 • Pro efektivnější filtrování použijte více než jedno slovo najednou, abyste mohli snáze najít produkty. Chcete-li získat přesnější výsledek, zadejte například "doplněk stravy" namísto "železo - doplněk stravy".
 • Pro zúžení stávajících výsledků vyhledávání použijte možnosti filtrování, jako je značka nebo cena. 

 

VYHLADÁVÁNÍ PRODUKTŮ


Prohlédněte si naši nabídku produktů níže:

 • Klepněte na kategorie, například "Podpora zdraví".
 • Zužte výběr podle konkrétních kategorií, například "Rybí olej".
 • Prohlédněte si seznam produktů v naší sekci "Všechny produkty" a použijte filtry pro další zúžení vyhledávání.
 • Nakonec vyberte nalezený produkt podle kategorií.

 

3.2. VÝROBEK, KTERÝ JSEM SI CHCEL KOUPIT, NENÍ K DISPOZICI. CO MÁM DĚLAT?


Je nám líto, ale produkty, které nelze objednat na stránce, nejsou momentálně k dispozici. Budou však opět k dispozici a bude možné je objednat, jakmile se objeví nové zásoby. Pokud nechcete, aby Vám unikl návrat Vašeho oblíbeného výrobku, zaregistrujte se na stránce s údaji o výrobku. Klepněte na tlačítko "Upozornit mě, když bude opět na skladě".

 

3.3. CO OBSAHUJE STRÁNKA "KARTA S ÚDAJEMI O VÝROBKU"?"


Karta údajů o výrobku" obsahuje všechny informace, které potřebujete o výrobku vědět. Stránka s podrobnostmi o výrobku poskytuje tyto možnosti:

 • Informace o ceně ve spodní části karet výrobků a po kliknutí na výrobek se zobrazí technický list výrobku na pravé straně karty. Pokud je výrobek právě v prodeji, zobrazí se také tržní cena, jednotková cena a speciální cena.
 • Obrázky zobrazují příslušný výrobek. Pokud kliknete na obrázek, zobrazí se ve větší velikosti. Na obrázcích naleznete tabulku výživového složení výrobků.
 • Popis produktu poskytuje podrobné informace o produktech. Nejprve se zobrazí popis a pod ním další informace o výrobku.
 • V produktech, které jste si prohlédli naposledy, najdete produkty, které jste již prohlédli na naší stránce, uvedené vedle sebe.
 • V části Související produkty naleznete produkty, které mohou doplňovat ty, které jste hledali.

 

3.4. NÁKUPNÍ KOŠÍK


Při nákupu na stránce vitamin360.com se produkty vloží do nákupního košíku. Nákupní košík se nachází v pravém horním rohu. Najdete tam produkty, které chcete koupit – stejně jako při nakupování v obchodě. Produkty v nákupním košíku zůstanou, dokud je nekoupíte nebo neodstraníte. Klepnutím na ikonu nákupního košíku v horní části stránky můžete v okně, které se zobrazí, vybrat možnost „Pokladna“ nebo „Zobrazit košík“. Tlačítko "Zobrazit košík" poskytuje následující možnosti:

 • Přehled objednávek. Zde si můžete prohlédnout obsah nákupního košíku.
 • Můžete si zobrazit souhrn objednávky. Zde můžete shlédnout různé náklady, slevy a věrnostní body za každý nákup.
 • Zde si můžete prohlédnout podrobnosti své objednávky a množství, které chcete změnit. Můžete to udělat jednoduše zadáním množství, které chcete koupit, nebo klepnutím na ikony "+, -" a aktualizujte košík.
 • Odstranit produkt z nákupního košíku. Klepnutím na ikonu "X" odstraňte produkt nebo změňte množství na nulu a klepněte na tlačítko obnovit.
 • Pokračovat v nakupování. Chcete-li pokračovat v nakupování na stránce vitamin360.com, klikněte na položky menu v horní části stránky nebo na vyhledávací pole a pokračujte v prohlížení produktů, abyste našli další produkty na stránce. K nákupnímu košíku se můžete kdykoli během nákupu vrátit kliknutím na ikonu „Nákupní košík“.
 • Pokračujte do části Pokladna. Po dokončení a zakoupení produktů klikněte na tlačítko "Objednat". Pokladna je rychlá, jednoduchá a bezpečná.

 

3.5. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY


Nyní jste připraveni dokončit nákup.

 

VRACEJÍCÍ SE ZÁKAZNÍCI:


Přihlášení


Přihlaste se pomocí své e-mailové adresy a hesla. Pokud jste zapomněli heslo, můžete požádat o připomenutí hesla. Vaše e-mailová adresa Vám umožní dostávat informace o Vaší objednávce a bude sloužit také k identifikaci Vašeho účtu. Vaše konto obsahuje Vaši fakturační a dodávací adresu a poskytuje také možnosti sledování objednávek. Heslo zaručuje, že přístup k Vašemu kontu máte jen Vy.

Potvrzení nebo přidání fakturační/dodací adresy


Potvrďte svou fakturační/odesílací adresu. Chcete-li přidat nebo změnit fakturační nebo dodávací adresu, vyplňte příslušné části.

Výběr způsobu doručení


Vyberte si způsob doručení.

Používání kuponů a výběr způsobu platby


Zde si můžete zvolit způsob platby. Máte-li propagační nebo slevový kupón, zadejte jej do pole "Máte kupón?" a klikněte na "Uplatnit kupón". Vyberte si způsob platby.

Dokončete svou objednávku


Po zadání všech údajů klikněte na tlačítko "Objednat".

Fakturace


Po dokončení platby se na souhrnné stránce zobrazí se číslo objednávky a informace o objednávce.

Vytiskněte si fakturu a uložte údaje o objednávce. Tyto informace můžete potřebovat pro svoji objednávku. Upozorňujeme, že po odeslání objednávky ji nelze změnit ani zrušit.

 

NOVÉ ZÁKAZNÍCI:


Vytvořte si účet nebo zadejte svou objednávku jako host


Pokud označíte, že se chcete zaregistrovat, Váš účet se vytvoří automaticky po odeslání objednávky. Pokud si nechcete vytvořit účet, ponechte příslušnou část prázdnou. Konto si budete moci vytvořit i později. Vaše e-mailová adresa Vám umožní dostávat informace o Vaší objednávce a bude sloužit také k identifikaci Vašeho účtu. Vaše konto bude obsahovat Vaši fakturační a dodávací adresu, jakož i možnosti sledování objednávky. Heslo zaručuje, že přístup k vašemu kontu budete mít jen Vy.

Zadejte fakturační adresu podle


Zadejte svou fakturační adresu. Vaše jméno a fakturační údaje by měly být přesně takové, jak jsou uvedeny na výpisu z kreditní karty, aby se proces schvalování nezpomalil. Pokud neplatíte kreditní kartou, budeme Vás moci kontaktovat s Vaší fakturační adresou, pokud budeme mít jakékoli dotazy týkající se Vaší objednávky.

Zadejte svou dodávací adresu


Zadejte svou dodací adresu. Pokud se vaše dodací adresa liší od fakturační adresy, můžete ji zadat zde.

Používání kuponů a výběr způsobu platby


Zde musíte vybrat způsob platby. Máte-li propagační nebo slevový kupón, zadejte jej do pole "Máte kupón?" a klikněte na "Uplatnit kupón". Vyberte si způsob platby.

Dokončete svou objednávku


Po zadání všech údajů klikněte na tlačítko "OBJEDNAT".


Fakturace


Po dokončení platby se na souhrnné stránce zobrazí číslo Vaší objednávky a informace o ní.

Vytiskněte si fakturu a uložte údaje o objednávce. Tyto informace můžete potřebovat pro svoji objednávku. Upozorňujeme, že po odeslání objednávky ji nelze změnit ani zrušit.

Uložení informací o účtu


Po vyplnění pole "heslo" automaticky vytvoříme Vaše konto a stanete se registrovaným uživatelem. Vaše konto bude obsahovat Vaši fakturační a dodávací adresu, jakož i možnosti sledování objednávky. Heslo zaručuje, že přístup k Vašemu kontu budete mít jen Vy.

 

4. OBJEDNAVKA

4.1. JAK MOHOU ZADAT OBJEDNÁVKU?

  1. Produkty můžete přidat do nákupního košíku kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“.
  2. Po přidání všech produktů, které chcete zakoupit, do nákupního košíku klikněte na tlačítko „Pokladna“ na stránce nákupního košíku
  3. Zadejte fakturační, přepravní a platební údaje.
  4. Objednávku potvrďte kliknutím na tlačítko "Checkout" v dolní části stránky.

     

    4.2 MOHU PO ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY PROVĚST JEJÍ ZMĚNU?


    Vaši objednávku se snažíme vyřídit co nejrychleji. Vzhledem k rychlosti doručení nelze objednávku po odeslání změnit.

     

    4.3. MOHU ZRUŠIT OBJEDNÁVKU PO JEJÍCH ODESLÁNÍ?


    Snažíme se vaši objednávku zpracovat co nejdříve. Vzhledem k rychlosti doručení není možné zrušit objednávku po jejím odeslání.

     

    4.4. KDY MUSÍM ZAPLATIT ZA SVOU OBJEDNÁVKU?


    To závisí na způsobu platby, který si vyberete. Pokud jste si zvolili platbu na dobírku, musíte částku zaplatit při doručení. Pokud se rozhodnete platit kreditní kartou, musíte zaplatit po odeslání objednávky a vyplnění údajů o kreditní kartě. V případě platby předem musíte převést částku na bankovní účet uvedený v potvrzujícím e-mailu (vaši objednávku začneme vyřizovat až po přijetí částky).

     

    4.5. MOHU ZKONTROLOVAT HISTORII SVÝCH OBJEDNÁVEK?


    Ano. V horní části stránky klepněte na položku Můj účet. Přihlaste se pomocí e-mailové adresy a hesla. Potom si můžete zobrazit historii svých objednávek v části "Objednávky".

     

    4.6. BUDEM INFORMOVÁN, POKUD SE VYSKYTNE PROBLÉM S MOJÍ OBJEDNÁVKOU?


    V případě jakýchkoli problémů s Vaší objednávkou Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem.

     

    4.7. E-MAILOVÁ OZNÁMENÍ O VAŠÍ OBJEDNÁVCE


    Po odeslání objednávky Vás budeme informovat e-mailem. Níže uvádíme několik příkladů:

    Potvrzení objednávky


    Tento e-mail potvrzuje přijetí Vaší objednávky a obsahuje číslo Vaší objednávky. Tento e-mail si ponechte.


    Potvrďte doručení


    Tento e-mail potvrzuje, že Vaše objednávka byla doručena. V závislosti na objednaném produktu nebo pokud jste si objednali více produktů a byly odeslány samostatně, můžete obdržet více e-mailů. Dodací lhůta závisí na místě dodání.


    Důležité oznámení o vaší objednávce


    Takový e-mail můžete obdržet z těchto důvodů: potíže při zpracování Vaší objednávky, nemožnost doručení na Vámi zadanou adresu, duplicitní objednávky nebo zrušení objednávky. Pokud takový e-mail obdržíte, pošlete e-mail na adresu info@vitamin360.com a problém vyřešte.

     

    4.8. KDE MOHU ZKONTROLOVAT STAV SVÉ OBJEDNÁVKY?


    Stav své poslední objednávky zkontrolujete kliknutím na „Objednávky“. Toto je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak získat aktuální informace o Vaší objednávce na stránce vitamin360.com.

    Když kliknete na "Registrace / Přihlášení", stránka Vás požádá o přihlášení pomocí Vaší e-mailové adresy a hesla. Na stránce "Objednávky" budete mít přístup k podrobným informacím o Vašich aktuálních objednávkách, jakož io Vašich předchozích objednávkách. Po odeslání objednávky obdržíte kód pro sledování balíku. V závislosti na doručovatelské společnosti se pod sledovacím číslem zobrazí tlačítko "Sledovat", na které můžete kliknout a zkontrolovat stav doručení.

     

    4.9. STAV OBJEDNÁVKY


    Stav objednávky je k dispozici v části "Předchozí objednávky" ihned po zadání objednávky a automaticky se aktualizuje v průběhu jejího vyřizování.

     

    4.10. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI STAVEM OBJEDNÁVKY A SLEDOVÁNÍM?


    Stav objednávky poskytuje společnost vitamin360.com od okamžiku zadání objednávky až do jejího odeslání ze skladu. Když balík opustí náš sklad, informace o jeho sledování poskytuje doručovatelská společnost (např. GLS) až do okamžiku doručení. Informace o sledování jsou k dispozici v části "Předchozí objednávky".

     

    4.11. SLEDOVÁNÍ OBJEDNÁVKY


    Sledovací čísla jsou okamžitě přiřazena balíkem v našem skladu a jsou zobrazena na webové stránce spolu s informacemi o objednávce.

    Přidání zásilky do systému sledování může trvat až 3 pracovní dny po odeslání.

    To znamená, že i když byla Vaše zásilka odeslána z našeho skladu a je na cestě na Vaši adresu, doručovatelská společnost nemusí být schopna poskytnout informace o zásilce až do 3 pracovních dnů.

    Objednávky zadané na stránce vitamin360.com doručují různé doručovatelské společnosti různými způsoby. Z tohoto důvodu se může sledování zásilek v jednotlivých doručovatelských společnostech lišit.

     

    4.12. STAV OBJEDNÁVKY


    Stav objednávky lze snadno zjistit.


    Zkontrolujte si e-maily


    Při nákupu musíte zadat svoji e-mailovou adresu, na kterou Vám budou chodit zprávy o Vašem balíčku.


    Navštivte webovou stránku


    Přihlaste se a otevřete stránku "Objednávky". Pokud jste zaregistrováni na stránce vitamin360.com, na této stránce si můžete prohlédnout své aktuální a předchozí objednávky. Na pravé straně uvidíte svůj aktuální stav, pokud jste stav změnili, po najetí myší se zobrazí ikona hodin.


    Kontaktujte nás


    Máte-li jakékoli dotazy týkající se Vaší objednávky, pošlete nám e-mail na adresu info@vitamin360.com.

     

    4.13. Z MÉ OBJEDNÁVKY CHYBÍ PRODUKT. CO MÁM DĚLAT?


    Pokud v objednávce chybí produkt, zkontrolujte si fakturu, zda je v ní uveden, nebo si zkontrolujte e-maily s potvrzením objednávky, zda v ní není uvedeno několik čísel balíků.

     

    4.14. KDY BUDE MOJE OBJEDNÁVKA DORUČENA?


    Položky budou odeslány do 1 až 10 pracovních dnů v závislosti na místě, kde si balík vyžádáte - kromě vojenských adres APO/FPO. Pracovní dny jsou od pondělí do pátku kromě svátků.

     

    4.15. CO MÁM DĚLAT, POKUD MI PŘIŠEL POŠKOZENÁ ZÁSILKA?


    Když vám přijde zásilka, okamžitě ji zkontrolujte a ujistěte se, že nebyla poškozena během přepravy. Důkladně zkontrolujte balení a obsah. Na obalu mohou být drobné přepravní stopy, ale pokud si myslíte, že došlo k poškození, postupujte podle níže uvedených kroků:

    Pokud je balík vážně poškozen, odmítněte jej přijmout a kontaktujte náš zákaznický servis prostřednictvím e-mailu na adrese info@vitamin360.com. V případě poškození nebo ztráty kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům na e-mailové adrese.

     

    4.16. MOJE OBJEDNÁVKA BYLA REVIDOVÁNA. BUDE DORUČENA DNES?


    Pokud je třeba vaši objednávku opravit (nejčastěji z důvodu změny faktury nebo adresy), zásilku odešleme hned po vyřešení problému. V této době vás můžeme požádat o další informace.

     

    4.17. ZMĚNIT NEBO ZRUŠIT OBJEDNÁVKU


    Může se stát, že náš systém objednávku nebo její část odmítne. Odmítnutí může se stát z následujících důvodů:

    • Nastal problém se zpracováním platebních údajů.
    • Vyskytl se problém při dodání zboží.
    • Byla zadána duplicitní objednávka.


    Pokud byla Vaše objednávka zamítnuta, obdržíte e-mail s upozorněním na důvod zamítnutí. Odmítnuté položky nebudou vyúčtovány.

    Po kliknutí na tlačítko „Uskutečnit objednávku“ se Vaše objednávka začne zpracovávat a nebude možné ji zrušit ani změnit.* Náš systém začne zpracovávat a odesílat objednávky okamžitě. Po přijetí balíku můžete vrátit všechny položky, které nepotřebujete.

    *Poznámka: Objednávku můžete zrušit pouze tehdy, obdržíte-li e-mailem následující zprávu:

    Pokud platební údaje jsou nesprávné, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@vitamin360.com a zrušte svoji objednávku.

     

    5. CENY A ZPŮSOB PLATBY

    5.1. KDY SE MĚNÍ PROPAGAČNÍ AKCE A CENY NA WEBOVÉ STRÁNCE?


    Akce a ceny na webové stránce se mohou kdykoli změnit. Vraťte se na stránku častu nebo požádejte o oznámení o propagační ceny v katalogovém listu produktu.

     

    5.2. CO ZNAMENÁ AKCE "KUP JEDEN, A DRUHY DOSTANEŠ ZA POLOVIČNÍ CENU"?


    V rámci akce si můžete vybrat a měnit všechny produkty. Akce "zaplaťte jeden a druhý dostanete za poloviční cenu" platí jen omezenou dobu. Chcete-li získat více informací, klikněte na propagační akci v dolní části stránky.

     

    5.3. JAKÉ ZPŮSOBY PLATBY LZE POUŽÍT?


    Můžete použít následující způsoby platby:

    • Přímý bankovní převod (o podrobnostech převodu Vás budeme informovat e-mailem po odeslání objednávky).
    • Můžete platit bankovní kartou (Poskytovatel platebních služeb Stripe)

     

    5.4. ZAHRNUJE SUMA MÉ OBJEDNÁVKY DPH?


    Ceny uvedené na produktových stránkách jsou včetně DPH.

    Sazba daně se zobrazí při potvrzení objednávky. Účtované daně vycházejí z aktuální sazby daně. Sazby DPH se vždy vypočítávají podle platných pravidel DPH.

     

    5.5. UPLATNĚNÍ SLEV A KUPONŮ


    Postup při uplatňování slev a kuponů:

    1. Na podstránce Doprava a platba na stránce Košík nebo Pokladna zadejte příslušný kód do pole "Kód kupónu".
    2. Při zadávání kódů dávejte pozor na velká a malá písmena!
    3. Klepněte na tlačítko "Uplatnit" nebo "Další".

    Pokud je Vaše sleva platná, v souhrnu objednávky se zobrazí výše slevy. Na jednu objednávku lze použít pouze jeden propagační kód.ň

     

    5.6. PLATBA BANKOVÝM PŘEVODEM


    Po schválení objednávky Vám e-mailem zašleme údaje o bankovním převodu. Celou částku včetně bankovních poplatků musíte převést do 5 pracovních dnů. Pokud platba nebude přijata do 5 pracovních dnů, Vaše objednávka bude zrušena. Upozorňujeme, že Vaše objednávka bude odeslána až po potvrzení přijetí platby bankou, což může trvat 1-2 pracovní dny.

     

    6. DOPRAVA

    6.1. MEZINÁRODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ


    Pozorně si přečtěte podmínky pro mezinárodní objednávky.

    Daně jsou zahrnuty v částce uvedené při nákupu. Za doručení se neplatí žádné další poplatky.

    Přesná částka, která Vám bude účtována, která je uvedena při nákupu.

    Clo, daně a poplatky za doručení jsou zahrnuty v ceně dodávky a jsou na odpovědnosti kupujícího.

    • Upozorňujeme, že doručení mimo Evropskou unii může trvat déle než je průměr.
    • Ceny jsou uvedeny v USD, EUR, RON, PLN, CZK a HUF na stránce vitamin360.com. Ceny nezahrnují clo a poplatky za doručení. Náklady na dopravu se vypočítají v části nákupu.
    • Máte-li jakékoli dotazy týkající se vaší objednávky a žijete mimo Evropskou unii, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@vitamin360.com.

     

    VYHLÁSENIE

    Nelze poskytnout žádnou náhradu. V první řadě v současnosti funguje Evropská unie. Všechna rizika a přínosy na trhu s mlékem byly identifikovány v EU.

     

    6.2. DOSTUPNOSŤ PRODUKT


    Všechny produkty na webu jsou dostupné a cenově dostupné. Malé produkty nemusí být k určitému datu plně dostupné. Informace obsažené v poskytnutých informacích nejsou relevantní.

     

    PRODUKTY SKLADEM

    Po zadání objednávky bude objednávka ihned sestavena. Po schválení platby a potvrzení dodací adresy zahájíme odesílání objednaných produktů. Doba dodání závisí na způsobu doručení a doručovací adrese.

     

    6.3. ZPŮSOBY DODÁNÍ A CENY


    Způsob doručení si musíte zvolit u pokladny. Poplatek za doručení závisí na objednaných produktech a zvoleném způsobu doručení. Systém automaticky vypočítá celkové náklady na dopravu v sekci Pokladna před dokončením objednávky. Pracovní dny jsou od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků v Evropské unii.

     

    6.4 PRAVIDLA A OMEZENÍ PRO DORUČOVÁNÍ


    Objednávky se odesílají pouze v pracovní dny. Pracovními dny jsou pondělí až pátek, s výjimkou státních svátků v Evropské unii. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na zákaznický servis prostřednictvím e-mailu info@vitamin360.com.

     

    6.5. KDY BUDE MŮJ BALÍK ODESLÁN?


    Doručení na domácí adresu: Objednávky zadané po 15:00 budou doručeny do 2 pracovních dnů. Výrobky objednané bankovním převodem budou dodány po přijetí platby.

     

    6.6. ODKUD JE DODÁNÍ ZBOŽÍ?


    Dodání zboží se uskutečňuje z Maďarska.

     

    6.7. S JAKÝM DOPRAVCE PRACUJETE?


    V našem internetovém obchodě si můžete objednat dvěma způsoby:

    • Doručení domů GLS
    • Doručení domů UPS
    • Doručení domů ExpressOne
    • Balíkový automat GLS
    • Balíkový automat Foxpost

    Náš doručovací partner v České republice:

    • Doručení domů GLS

     

    6.8. JSOU VÝROBKY BĚHEM PŘEPRAVY CHLAZENÉ?


    Naše výrobky se skladují ve skladech s kontrolovanou teplotou, ale během přepravy se nechladí.

     

    6.9. JAK MOHU URČIT PŘESNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU PRO MEZINÁRODNÍ OBJEDNÁVKY?


    Mezinárodní ceny za dopravu naleznete v sekci platby. Pokud s cenou nesouhlasíte, můžete objednávku zrušit.

     

    6.10. JAKÉ JSOU ZPŮSOBY DORUČENÍ? KOLIK STOJÍ A JAK DLOUHO TRVÁ?


    Klikněte zde pro naše podrobné ceny přepravy!

     

    6.11. MOHOU ZÁKAZNÍCI Z ZEMÍ MIMO EVROPSKÉ UNIE ZADÁVAT OBJEDNÁVKY NA WEBOVÉ STRÁNCE?


    V současné době dodáváme pouze v rámci Evropské unie. Více informací naleznete výše nebo na stránce "Náklady na dopravu" nebo nás můžete kontaktovat na info@vitamin360.com.

     

    6.12. BUDEM INFORMOVÁN O DORUČENÍ MÉ OBJEDNÁVKY?


    Vaši objednávku nejprve potvrdíme e-mailem a poté Vás budeme informovat dalším e-mailem o odeslání objednávky.

     

    6.13. MOHU POŽÁDAT O DORUČENÍ NA JINOU NEŽ MOJÍ ADRESU?


    Ano, v části platby máte možnost zadat jinou fakturační a dodací adresu.

     

    7. POLITIKA VRÁCENÍ PENĚZ

    7.1. POŠKOZENÝ/NEÚPLNÝ VÝROBEK


    Pokud obdržíte poškozený nebo neúplný výrobek, kontaktujte zákaznický servis do 2 dnů od jeho přijetí e-mailem na adrese info@vitamin360.com. Připravte si číslo objednávky, které naleznete v potvrzujícím e-mailu. Náš zástupce zákaznického servisu může potřebovat i Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo.


    Společnost Vitamin360.com udělá vše pro to, aby zajistila rychlou výměnu. Dojde-li k poškození balíku v důsledku přepravy, vrátíme Vám náklady na přepravu.

     

    7.2. VRÁCENÍ VÝROBKU


    Následující popis obsahuje podrobné pokyny pro vrácení výrobku. Základní kroky jsou shrnuty v několika bodech:

    • Při vrácení se odvolávejte na číslo své objednávky.
    • Pokud je to možné, vraťte výrobek v původním obalu.
    • Při vrácení výrobku vždy použijte původní přepravní štítek, pokud je to možné, a spolu s výrobkem uveďte číslo objednávky, fakturační jméno a adresu.
    • Pro získání plného kreditu musí být výrobek vrácen neotevřený, v krabici, se všemi doklady a příslušenstvím.
    • Náklady na vrácení zboží je třeba uhradit předem. Platbu na dobírku nemůžeme akceptovat.

      


     Adresa pro vrácení zásilky:

     Vitamin360 a.s.
     6000 Kecskemét
     Nap utca 1
     Maďarsko

     Uchovejte si prosím sledovací číslo vráceného balíku, abychom si mohli být jisti, že zásilka dorazila zpět do skladu.

     Vrácení peněz můžete očekávat do 30 dnů od doručení zásilky podle způsobu platby, který jste si vybrali. Náklady na dopravu Vám vrátíme iv případě, že důvodem vrácení je chyba výrobce nebo dopravy.

     Obecné zásady vrácení peněz se nevztahují na všechny produkty.

      

     7.3. CO MÁM DĚLAT, POKUD VÝROBEK PŘIJDE POŠKOZENÝ NEBO NEKOMPLETNÍ?


     Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že Váš balíček dostanete v perfektním stavu. Může se však poškodit při přepravě. V takových případech se budeme snažit vyměnit výrobek co nejrychleji. Pokud jste obdrželi poškozený výrobek, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@vitamin360.com nebo nám zavolejte na číslo +36 70 627 6030. Uveďte své jméno, číslo objednávky a číslo poškozeného výrobku, abychom mohli výrobek co nejdříve vyměnit.

      

     7.4. CO MÁM DĚLAT, POKUD DOSTANU JINÝ VÝROBEK?


     Pokud jste obdrželi jiný výrobek, jiné chuti, velikosti nebo barvy, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@vitamin360.com nebo nám zavolejte na číslo +36 70 627 6030. Uveďte své jméno, číslo objednávky, název výrobku, který byl nesprávně dodán , nebo co jste měli dostat namísto něj. Okamžitě to zkontrolujeme, zařídíme vrácení výrobku a místo něho Vám pošleme správný výrobek.

      

     7.5. NA JAKOU ADRESU MOHU VÝROBEK VRÁTIT?


     Naše zpáteční adresa je:
     Vitamin360 a.s.
     6000 Kecskemét
     Nap utca 1
     Maďarsko

      

     8. KUPÓNY, SYSTÉM VĚRNOSTNÍCH BODŮ, PROPAGAČNÍ AKCE A SOUTĚŽE

     8.1. JAK MOHU ZÍSKAT KUPÓNY OD SPOLEČNOSTI VITAMIN360.COM?


     Zadejte svou e-mailovou adresu do políčka pro odběr novinek v dolní části webové stránky, abyste byli informováni o akcích, a my Vám zašleme kód kuponu se 10% slevou.

     8.2. MŮJ KUPÓN NEFUNGUJE. CO MÁM DĚLAT?


     Zkontrolujte, zda splňujete podmínky nákupu nebo zda je Váš kupón platný. Zkontrolujte datum skončení platnosti kuponu.

     8.3. JAK MOHU UPLATNIT SVÉ KÓDY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH?

     V sekci nákupního košíku můžete zadat kód kupónu do pole označeného "Uplatnit kupón" a kliknout na tlačítko "Ověřit".

     8.4. JAK FUNGUJE VĚRNOSTNÍ PROGRAM?

     Více informací o našem věrnostním programu si můžete přečíst ZDE.